کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی

 

حوزه فعالیت: امور پژوهش و تحقیق