کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

حوزه فعالیت : امور مطالعات اجتماعی