کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی

حوزه فعالیت: 

مسئول دبیرخانه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

مسئول دبیرخانه کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی استان

بازرسی و ارزیابی عملکرد ادارات استانی و شهرستانی