کارشناس امور اجتماعی

حوزه فعالیت:

پیگیری و هماهنگی امور حمایتی

پیگیری موضوعات مرتبط با بهداشت و درمان