کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

حوزه فعالیت : امور مطالعات اجتماعی

شرح وظایف:

مسئول دبیرخانه کارگروه فرهنگی اجتماعی استان

مسئول دبیرخانه ستاد فرهنگی اجتماعی مدیریت آسیب‌های اجتماعی استان