مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري تصريح كرد

ارائه نظرات دستگاه هاي اجرايي در خصوص نظريه پايه توسعه استان به صورت جدي


  مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد بندهاي مرتبط با كارگروه فرهنگي و اجتماعي استان را پاسداشت و تقويت ميراث فرهنگي و معنوي غني يزد، ارتقاي توسعه محصولات صنايع دستي يزد، ترويج سطح مشاركت و نظارت احزاب، نخبگان و سازمان هاي مردم نهاد و ارتقاي كيفيت زندگي و ايجاد تحرك و نشاط بيان كرد.   به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، "مجيد جواديان زاده" روز سه شنبه 18 شهريور ماه در كارگروه تخصصي امور فرهنگي و اجتماعي استان كه در محل سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد، ضمن تبريك ميلاد حضرت علي بن موسي الرضا (ع) و گراميداشت ياد و خاطره شهداي 17 شهريور، اظهار داشت: فصل جديد كارگروه هاي فرهنگي و اجتماعي در استان ها بايد هدفمند تر و منظم تر و با در نظر گرفتن مشاوره ارگان هاي مرتبط به صورت پربارتري پايش لازم را انجام دهد و انتظار است همگان اهميت بيشتري در خصوص اين موضوع قائل شوند و يك رابط و نماينده از هر دستگاه اجرايي به كارگروه معرفي گردد. وي در ادامه افزود: تدوين نقشه راه توسعه استان از مدت زماني پيش شروع شده است و نظريه پايه توسعه استان در 18 بند در اختيار استان قرار گرفته است كه بخش هاي مرتبط با كارگروه فرهنگي و اجتماعي در اين جلسات مورد بررسي قرار مي گيرد و در برنامه ريزيها مد نظر قرار خواهد گرفت. جواديان زاده تصريح كرد: لازم است دستگاه هاي اجرايي در ارائه نظرات خود در خصوص پايه توسعه استان به صورت جدي حضور داشته باشند. وي بندهاي مرتبط با كارگروه فرهنگي و اجتماعي استان را پاسداشت و تقويت ميراث فرهنگي و معنوي غني يزد، ارتقا توسعه محصولات صنايع دستي يزد، ترويج سطح مشاركت و نظارت احزاب، نخبگان و سازمان هاي مردم نهاد و ارتقا كيفيت زندگي و ايجاد تحرك و نشاط بيان كرد كه بايد در اين جلسه توسط دستگاه هاي اجرايي بحث و تبادل نظر پيرامون آن صورت پذيرد. اين مقام مسئول تاكيد كرد: در نهايت امر در نظر داريم اقدامات و پروژه هاي كليدي متناسب با هر راهبرد در اختيار معاونت برنامه ريزي جهت جمع بندي قرار گيرد. وي در بخش دوم سخنان خود با اشاره به ديگر دستور جلسه كارگروه، گفت: در تدوين بخش فرهنگي و اجتماعي سند ششم توسعه كشور نظرات استان ها از مركز خواسته شده است. جواديان زاده نگاه اقتصادي به اسناد قبلي در حوزه امور اجتماعي و فرهنگي را يادآور شد و خاطر نشان كرد: تدوين بخش فرهنگي و اجتماعي سند ششم توسعه كاملا استراتژيك است و بايد مباحث راهبردي و كلان تعريف شود. اعضاي كارگروه فرهنگي و اجتماعي استان نيز در اين جلسه به ارائه نظرات خود پرداختند كه به مسائلي همچون بومي شدن ديدگاه ها، جلوگيري از شكاف طبقاتي، تهيه آمايش سرزمين، توجه ويژه به توليدات فرهنگي در استان، شناسايي جامعه هدف، توجه به معضلات اجتماعي، شناساندن جاذبه هاي تاريخي از سنين كودكي به عنوان راهكارهاي نظريه پايه توسعه استان مي توان اشاره كرد. در اين جلسه مقرر شد رابطين دستگاه ها به كارگروه معرفي گردد و همچنين نظرات دستگاه ها بابت تدوين بخش فرهنگي و اجتماعي سند ششم توسعه كشور و نظريه پايه توسعه استان در چهار بند به دبيرخانه كارگروه ارسال گردد

 

مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد بندهاي مرتبط با كارگروه فرهنگي و اجتماعي استان را پاسداشت و تقويت ميراث فرهنگي و معنوي غني يزد، ارتقاي توسعه محصولات صنايع دستي يزد، ترويج سطح مشاركت و نظارت احزاب، نخبگان و سازمان هاي مردم نهاد و ارتقاي كيفيت زندگي و ايجاد تحرك و نشاط بيان كرد.
 


به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، "مجيد جواديان زاده" روز سه شنبه 18 شهريور ماه در كارگروه تخصصي امور فرهنگي و اجتماعي استان كه در محل سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد، ضمن تبريك ميلاد حضرت علي بن موسي الرضا (ع) و گراميداشت ياد و خاطره شهداي 17 شهريور، اظهار داشت: فصل جديد كارگروه هاي فرهنگي و اجتماعي در استان ها بايد هدفمند تر و منظم تر و با در نظر گرفتن مشاوره ارگان هاي مرتبط به صورت پربارتري پايش لازم را انجام دهد و انتظار است همگان اهميت بيشتري در خصوص اين موضوع قائل شوند و يك رابط و نماينده از هر دستگاه اجرايي به كارگروه معرفي گردد.
وي در ادامه افزود: تدوين نقشه راه توسعه استان از مدت زماني پيش شروع شده است و نظريه پايه توسعه استان در 18 بند در اختيار استان قرار گرفته است كه بخش هاي مرتبط با كارگروه فرهنگي و اجتماعي در اين جلسات مورد بررسي قرار مي گيرد و در برنامه ريزيها مد نظر قرار خواهد گرفت.
جواديان زاده تصريح كرد: لازم است دستگاه هاي اجرايي در ارائه نظرات خود در خصوص پايه توسعه استان به صورت جدي حضور داشته باشند.
وي بندهاي مرتبط با كارگروه فرهنگي و اجتماعي استان را پاسداشت و تقويت ميراث فرهنگي و معنوي غني يزد، ارتقا توسعه محصولات صنايع دستي يزد، ترويج سطح مشاركت و نظارت احزاب، نخبگان و سازمان هاي مردم نهاد و ارتقا كيفيت زندگي و ايجاد تحرك و نشاط بيان كرد كه بايد در اين جلسه توسط دستگاه هاي اجرايي بحث و تبادل نظر پيرامون آن صورت پذيرد.
اين مقام مسئول تاكيد كرد: در نهايت امر در نظر داريم اقدامات و پروژه هاي كليدي متناسب با هر راهبرد در اختيار معاونت برنامه ريزي جهت جمع بندي قرار گيرد.
وي در بخش دوم سخنان خود با اشاره به ديگر دستور جلسه كارگروه، گفت: در تدوين بخش فرهنگي و اجتماعي سند ششم توسعه كشور نظرات استان ها از مركز خواسته شده است.
جواديان زاده نگاه اقتصادي به اسناد قبلي در حوزه امور اجتماعي و فرهنگي را يادآور شد و خاطر نشان كرد: تدوين بخش فرهنگي و اجتماعي سند ششم توسعه كاملا استراتژيك است و بايد مباحث راهبردي و كلان تعريف شود.
اعضاي كارگروه فرهنگي و اجتماعي استان نيز در اين جلسه به ارائه نظرات خود پرداختند كه به مسائلي همچون بومي شدن ديدگاه ها، جلوگيري از شكاف طبقاتي، تهيه آمايش سرزمين، توجه ويژه به توليدات فرهنگي در استان، شناسايي جامعه هدف، توجه به معضلات اجتماعي، شناساندن جاذبه هاي تاريخي از سنين كودكي به عنوان راهكارهاي نظريه پايه توسعه استان مي توان اشاره كرد.
در اين جلسه مقرر شد رابطين دستگاه ها به كارگروه معرفي گردد و همچنين نظرات دستگاه ها بابت تدوين بخش فرهنگي و اجتماعي سند ششم توسعه كشور و نظريه پايه توسعه استان در چهار بند به دبيرخانه كارگروه ارسال گردد