مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد:

ارتقاء احساس امنيت در جامعه زمينه ساز رشد ساير ابعاد رواني جامعه است


مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد بر تلاش براي بالا بردن احساس امنيت اجتماعي در جامعه تاكيد كرد.

ششمين جلسه كميسيون ارتقاء امنيت اجتماعي چهارشنبه 27 اسفند ماه با حضور مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي و مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد و مسئولين دستگاههاي عضو اين كميسيون در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد .
جواديان زاده در اين جلسه ضمن مروري بر مصوبات و اقدامات انجام شده كميسيون ارتقاء امنيت اجتماعي در سال 93 گفت: اگر رسانه ها ، دستگاه هاي اجرايي و تشكلهاي مردم نهاد به صورت قوي و هماهنگ به ميدان بيايند آسيبهاي اجتماعي در جامعه ما از بين خواهد رفت .
وي اظهار داشت: رسانه هاي مكتوب ،  مجازي و رسانه ملي نقش مهمي در مبارزه با مبحث آسيبهاي اجتماعي دارند و مي توانند با پشتيباني نمودن اقدامات دستگاههاي اجرايي نقش مهمي در ارتقاء احساس امنيت و آرامش در جامعه داشته باشند .
مجيد جواديان زاده افزود: تا امنيت رواني و احساس آرامش در جامعه وجود نداشته باشد ساير ابعاد رواني نيز نمي توانند در عرصه واقعي كشور منشاء تاثير باشند .


آسيب شناسي هنجارهاي اجتماعي ضرورت دارد


در اين نشست مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد برآسيب شناسي هنجارهاي اجتماعي تاكيد كرد .
فخر السادات خامسي هامانه اظهار داشت : موضوعات اجتماعي به هم پيوسته است و شايسته است از طريق رفتارهاي خواص و نخبگان جامعه براي عموم مردم الگو سازي مناسب صورت گيرد .
در ادامه اين نشست هر كدام از مسئولين و مديران كل دستگاههاي عضو كميسيون ارتقاء امنيت اجتماعي استان به بيان ديدگاهاي خود پرداختند و بر نقش محوري آموزش در جامعه در راستاي كاهش آسيبهاي اجتماعي تاكيد كردند.