معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد تأكيد كرد :

ارتقاء سرمايه اجتماعي يكي از راهبردهاي اصلي مسئولين ارشد استان


معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت: دولت تدبير و اميد به سرمايه اجتماعي نگاه ويژه اي دارد و ارتقاء يا كاهش اين سرمايه مي تواند در عرصه هاي ديگر فرهنگي، سياسي و اقتصادي تأثيرگذار باشد.

سه شنبه 8 ارديبهشت ماه اولين جلسه كميسيون ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي استان در سالجاري با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد، مديركل اموراجتماعي و فرهنگي استانداري يزد و افراد عضو اين كميسيون در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد با اشاره به اهميت سرمايه اجتماعي اظهار داشت: ارتقاء سرمايه اجتماعي يكي از راهبردهاي اصلي مسئولين ارشد استان است و بايد در دستور كار مديران دستگاههاي اجرايي استان قرار گيرد.
"محمدعلي طالبي" ادامه داد: نگاه به سرمايه اجتماعي صرفاً يك نگاه فرهنگي و اجتماعي نيست و از مؤلفه هاي ديگري نظير اعتماد عمومي و مشاركت مردم نيز برخوردار است و همه عرصه ها به نوعي وابسته به حوزه سرمايه اجتماعي مي باشد.
وي افزود : در استان يزد نيز خاستگاه اين استان و نوع نگاهي كه در سطح كشور به يزد بوده و مؤلفه هايي كه در گذشته در اين ديار وجود داشته است نشان از بالابودن ميزان سرمايه اجتماعي در استان است كه به عنوان يك وظيفه و رسالت مهم بايد اين سرمايه اجتماعي را دوباره احياء نمائيم.
طالبي عنوان كرد : شايسته است ارائه خدمات به مردم در دستگاههاي اجرايي را افزايش دهيم تا زمينه اعتماد بيشتر و مشاركت بهتر و مؤثرتر مردم در همه زمينه ها فراهم شود و در آينده اي نزديك به جايگاهي دست يابيم كه مديران كليه نهادها و دستگاههاي اجرايي استان از ارتقاء سرمايه اجتماعي در حوزه مسئوليت خود  به عنوان يكي از مهمترين دستاوردهايشان ياد كنند.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد تأكيد كرد : گاهي ممكن است بين پنداشت و احساس مردم و آنچه واقعيت است فاصله وجود داشته باشد و واقعيت در برخي موارد آن چيزي نباشد كه مردم احساس مي كنند ولي بايد اين پنداشت و احساس را نيز جدي بگيريم و با شناسايي نقاط آسيب پذير، اين احساسات آن را ترميم كنيم.
وي همچنين در رابطه با ارائه يافته هاي پيمايش ملي سرمايه اجتماعي مرتبط با استان و مقايسه آن با ساير استانها توضيحاتي ارائه نمود و خواستار برگزاري جلساتي تحليلي - كارشناسي روي موضوع آمارهاي ارائه شده در اين پيمايش شد.


سرمايه اجتماعي شاخص مهم توسعه اجتماعي


در ابتداي اين جلسه مجيد جواديان زاده مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد از سرمايه اجتماعي به عنوان شاخص مهم توسعه اجتماعي ياد كرد و گفت : زماني در بحث ارتقاي سرمايه اجتماعي موفق خواهيم بود كه بين مردم، مسئولين، نهادهاي دولتي، تشكلهاي مردم نهاد و گروههاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي يك همگرايي و يكپارچگي وجود داشته باشد.
در ادامه اين جلسه هر كدام از مديران دستگاههاي عضو كميسيون ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي استان به بيان ديدگاههاي خود در رابطه با يافته هاي پيمايش ملي سرمايه اجتماعي مرتبط با استان پرداختند و از "اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي"، "فرماندهي انتظامي "، "سازمان ثبت احوال " و "سازمان تبليغات اسلامي استان " به عنوان دستگاههاي برتر عضو اين كميسيون با اهداي لوح تقدير تجليل گرديد.