معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار:

استان يزد به عنوان مركز همزيستي مسالمت آميز اديان در كشور به حساب مي آيد


معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت: هفته فرهنگي ايران در سوئد را بايد با حساسيت دنبال كنيم كه كار به نحو احسنت دنبال شود تا تغيير نگرش نسبت به جمهوري اسلامي را نيز در اين كشور به دنبال داشته باشد.

محمد علي طالبي روز چهارشنبه 26 آذر ماه در جلسه برگزاري هفته فرهنگي ايران در سوئد كه با حضور رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي در كشور سوئد برگزار شد، اظهار داشت: رايزن كشورمان در سوئد يك استاد برجسته علوم بين الملل است.
وي در ادامه افزود: در استان موافقت با برگزاري اين برنامه در كشور سوئد وجود دارد و بايد راهكارهاي مالي در اين زمينه مورد بررسي قرار گيرد.
طالبي گفت: هفته فرهنگي ايران در سوئد را بايد با حساسيت دنبال كنيم كه كار به نحو احسنت دنبال شود تا انشاالله تغيير نگرش نسبت به جمهوري اسلامي را نيز در اين كشور به دنبال داشته باشد.
وي با اشاره به اينكه استان يزد به عنوان مركز همزيستي مسالمت آميز اديان در كشور به حساب مي آيد، پيشنهاد كرد: بايد شعاري مناسب در اين زمينه براي هفته فرهنگي ايران در سوئد در نظر گرفته شود.
رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي در سوئد نيز در اين جلسه اظهار داشت: سوئد كشوري خاص در اروپاست كه از ديرباز با ايران رابطه داشته است.
"امير محمد حاجي يوسفي" خصوصيت كشورهاي اسكانديناوي را توسعه صلح در سطح جهان دانست و افزود: سوئد كشوري مهاجر پذير است كه ايرانيان مقيم اين كشور اروپايي به 110 هزار نفر مي رسد.
وي ادامه داد: سوئد 500 هزار نفر مسلمان دارد كه نيمي از آنها شيعه هستند.
حاجي يوسفي گفت: از سال 88 تا كنون رايزني در اين كشور صورت گرفته است تا عادي سازي روابط صورت پذيرد.
وي برنامه هاي انجام شده در دو سال اخير در اين كشور اروپايي را يادآور شد و افزود: بايد محصولات پر طرفدار در اين كشور شناسايي تا بازار مورد نظر براي توسعه تجارت با اين كشور ايجاد شود.
حاجي حسيني مشكل پيش روي برگزاري هفته فرهنگي جمهوري اسلامي در كشور سوئد را هزينه اين برنامه ها دانست و بيان كرد: اواخر خرداد ماه تا مرداد ماه سال آينده فرصت خوبي براي برگزاري اين هفته فرهنگي است.