مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري:

استان يزد را مي توان به عنوان پايلوت خانواده سالم و بالنده مطرح كرد


مجيد جواديان زاده روز چهارشنبه 7 آبان ماه در جلسه شوراي راهبردي  پروژه خانواده سالم و بالنده و كاهش طلاق ،ضمن تسليت ايام سوگواري حضرت ابا عبدالله الحسين (ع)، اظهار داشت: اولين جلسه اتاق فكر در خصوص اجراي اين طرح برگزار شد و با توجه به نگاه مثبتي كه به اجراي اين مقوله وجود دارد از برخي از افراد متمايل به حضور در اين اتاق فكر در جلسه امروز نيز دعوت شده است. وي گفت: استان يزد جايگاه خوبي در مباحث مربوط به خانواده دارد، بنابراين مي توانيم استان يزد را به عنوان پايلوت خانواده سالم و بالنده مطرح كنيم. وي ادامه داد: اگر احساس مي شود كه دارالعباده يك برند مطلوبي براي يزد است، خانواده اي كه در طراز اين جامعه قرار مي گيرد خانواده سالم و بالنده خواهد بود.   مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري با اشاره به طرح خانواده سالم و بالنده و كاهش طلاق، گفت: بايد اين دغدغه در سطح جامعه مطرح گردد و به يك مسئله ملي تبديل شود. جواديان زاده از دستگاه هاي اجرايي استان خواست برنامه هاي اجرايي خود در جهت هم افزايي اين طرح را ارائه دهند. در اين جلسه مهمترين عوامل مستقيم طلاق، ويژگي هاي اصلي خانواده سالم و بالنده و فرصت ها و تهديدهاي در زمينه طلاق توسط مشاور طرح ارائه شد و اعضا به بحث و تبادل نظر پيرامون آن پرداختند.

مجيد جواديان زاده روز چهارشنبه 7 آبان ماه در جلسه شوراي راهبردي  پروژه خانواده سالم و بالنده و كاهش طلاق ،ضمن تسليت ايام سوگواري حضرت ابا عبدالله الحسين (ع)، اظهار داشت: اولين جلسه اتاق فكر در خصوص اجراي اين طرح برگزار شد و با توجه به نگاه مثبتي كه به اجراي اين مقوله وجود دارد از برخي از افراد متمايل به حضور در اين اتاق فكر در جلسه امروز نيز دعوت شده است.
وي گفت: استان يزد جايگاه خوبي در مباحث مربوط به خانواده دارد، بنابراين مي توانيم استان يزد را به عنوان پايلوت خانواده سالم و بالنده مطرح كنيم.
وي ادامه داد: اگر احساس مي شود كه دارالعباده يك برند مطلوبي براي يزد است، خانواده اي كه در طراز اين جامعه قرار مي گيرد خانواده سالم و بالنده خواهد بود.
  مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري با اشاره به طرح خانواده سالم و بالنده و كاهش طلاق، گفت: بايد اين دغدغه در سطح جامعه مطرح گردد و به يك مسئله ملي تبديل شود.
جواديان زاده از دستگاه هاي اجرايي استان خواست برنامه هاي اجرايي خود در جهت هم افزايي اين طرح را ارائه دهند.
در اين جلسه مهمترين عوامل مستقيم طلاق، ويژگي هاي اصلي خانواده سالم و بالنده و فرصت ها و تهديدهاي در زمينه طلاق توسط مشاور طرح ارائه شد و اعضا به بحث و تبادل نظر پيرامون آن پرداختند.