مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري:

استان يزد نيازمند تشكيل شبكه اي از مشاركت هاي مردمي است


  مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد گفت: از پتانسيل هاي سازمان هاي مردم نهاد به عنوان يكي از مباني مشاركت مردم مي توان بهره برد.   مجيد جواديان زاده در جلسه كميسيون ارتقا امنيت اجتماعي استان، اظهار داشت: امنيت جايگاه بسيار مهمي دارد كه مورد نياز جامعه نيز محسوب مي شود. وي افزود: برخي از آسيب ها مثل اعتياد جامعه را به خطر انداخته است ولي برخي از آسيب ها كمتر مورد توجه قرار گرفته است. جواديان زاده ادامه داد: در تصادفات درون شهري، استان يزد رتبه سوم كشور را دارد كه اين مقوله امنيت اجتماعي را تهديد مي كند و بايد در اين جلسه مورد بررسي قرار گيرد. وي يادآور شد: كارآمدي و ثبت نظام اسلامي و تقويت روحيه تعاون و همكاري از پيامدهاي برطرف كردن آسيب هاي اجتماعي است. اين مقام مسئول خاطر نشان ساخت: از پتانسيل هاي سازمان هاي مردم نهاد به عنوان يكي از مباني مشاركت مردم مي توان بهره برد. جواديان زاده  با اشاره به اينكه استان يزد نيازمند تشكيل شبكه اي از مشاركت هاي مردمي است، گفت: آسيب هاي اجتماعي بايد در كنار يكديگر تفسير شود. مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري نيز در اين جلسه مشاركت را به معناي درگيري هاي ذهني و عاطفي افراد براي اينكه بتوانند ديگران را ياري دهند عنوان كرد. "فخرالسادات خامسي هامانه" با اشاره به حركت خود جوش مردم در دوران هشت سال دفاع مقدس، تاكيد كرد: آگاهي دادن به مردم توام با باورمندي را لازمه مشاركت مردم در صحنه ها موثر دانست. وي مهمترين حوزه تاثير گذار در اين امر مشاركت را خانواده بيان كرد و گفت: بانوان به عنوان تاثيرگذارترين افراد در اين بخش هستند. اين مقام مسئول همچنين از برگزاري همايش در هفته خانواده با حضور بانوان تاثيرگذار خبر داد كه مي تواند موجب ارتقاي امنيت اجتماعي گردد. در اين جلسه مقرر شد در ادامه تصادفات درون شهري، آموزش و آگاه سازي توسط سمن ها، استفاده از رسانه ها در جهت فرهنگ سازي و بررسي نوع كارهاي قابل واگذاري به مردم مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد.

 

مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد گفت: از پتانسيل هاي سازمان هاي مردم نهاد به عنوان يكي از مباني مشاركت مردم مي توان بهره برد.
 
مجيد جواديان زاده در جلسه كميسيون ارتقا امنيت اجتماعي استان، اظهار داشت: امنيت جايگاه بسيار مهمي دارد كه مورد نياز جامعه نيز محسوب مي شود.

وي افزود: برخي از آسيب ها مثل اعتياد جامعه را به خطر انداخته است ولي برخي از آسيب ها كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
جواديان زاده ادامه داد: در تصادفات درون شهري، استان يزد رتبه سوم كشور را دارد كه اين مقوله امنيت اجتماعي را تهديد مي كند و بايد در اين جلسه مورد بررسي قرار گيرد.
وي يادآور شد: كارآمدي و ثبت نظام اسلامي و تقويت روحيه تعاون و همكاري از پيامدهاي برطرف كردن آسيب هاي اجتماعي است.
اين مقام مسئول خاطر نشان ساخت: از پتانسيل هاي سازمان هاي مردم نهاد به عنوان يكي از مباني مشاركت مردم مي توان بهره برد.
جواديان زاده  با اشاره به اينكه استان يزد نيازمند تشكيل شبكه اي از مشاركت هاي مردمي است، گفت: آسيب هاي اجتماعي بايد در كنار يكديگر تفسير شود.
مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري نيز در اين جلسه مشاركت را به معناي درگيري هاي ذهني و عاطفي افراد براي اينكه بتوانند ديگران را ياري دهند عنوان كرد.
"فخرالسادات خامسي هامانه" با اشاره به حركت خود جوش مردم در دوران هشت سال دفاع مقدس، تاكيد كرد: آگاهي دادن به مردم توام با باورمندي را لازمه مشاركت مردم در صحنه ها موثر دانست.
وي مهمترين حوزه تاثير گذار در اين امر مشاركت را خانواده بيان كرد و گفت: بانوان به عنوان تاثيرگذارترين افراد در اين بخش هستند.
اين مقام مسئول همچنين از برگزاري همايش در هفته خانواده با حضور بانوان تاثيرگذار خبر داد كه مي تواند موجب ارتقاي امنيت اجتماعي گردد.
در اين جلسه مقرر شد در ادامه تصادفات درون شهري، آموزش و آگاه سازي توسط سمن ها، استفاده از رسانه ها در جهت فرهنگ سازي و بررسي نوع كارهاي قابل واگذاري به مردم مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد.