اطلاعیه


اطلاعيه دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در اجراي بند ت ماده 1 آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي مصوب هيات محترم وزيران مورخ 8/5/84 به منظور تعيين نماينده سمنها در هيات مركزي نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد چهارمين دوره انتخابات با حضور سمنهاي استاني در تاريخ 29/9 /93 برگزار مي گردد . لذا از سمنهاي استاني كه برابر مقررات به ثبت رسيده اند دعوت مي گردد نسبت به معرفي نماينده خود جهت شركت يا نامزدي در اين انتخابات تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ5/9/93 مدارك لازم را به دفتر امور اجتماعي وفرهنگي استانداري ارايه نمايند . شرايط و مدارك مورد نياز انتخاب كنندگان : 1-داشتن تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران 2-داشتن معرفي نامه از سمنهايي كه داراي مجوز از استانداري و ياداراي اعتبار نامه  از اداره كل ورزش و جوانان استان مي باشند وبرابر مقررات به ثبت رسيده اند تبصره 1: سمن هايي كه تاكنون موفق به ثبت نشده انددر صورتيكه داراي مجوز فعاليت صادره از استانداري يا اداره كل ورزش وجوانان باشند ميتوانند با معرفي نامه هيات موسس و در صورت برگزاري مجمع عمومي و تعيين هيات مديره با معرفي نامه از سمن در اين انتخابات شركت نمايند تبصره 2 : هر سمن حق معرفي يك نماينده را براي راي دادن دارد 3-ارايه اصل و تصوير پروانه تاسيس و فعاليت و يا اعتبارنامه صادره از اداره كل ورزش و جوانان 4-ارايه يك قطعه عكس از نماينده معرفي شده از سوي سمن شرايط و مدارك مورد نياز انتخاب شوندگان : 1-داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران 2-داشتن حداقل 25 سال تمام 3-اعتقاد والتزام عملي به اسلام وولايت مطلقه فقيه، اقليتهاي ديني شناخته شده درقانون اساسي بايدبه اصول دين خوداعتقاد والتزام داشته باشند 4-دارا بودن كارت معافيت دائم نظام وظيفه ياكارت معافيت تحصيلي ياكارت پايان خدمت براي داوطلبين مرد 5-داشتن حداقل 2سال سابقه عضويت در سمنها 6-ارايه اصل و تصوير پروانه تاسيس و فعاليت و يا اعتبارنامه صادره از اداره كل ورزش وجوانان 7-ارايه تصويرروزنامه رسمي كشور مبني بر ثبت سمن 8-ارايه صورتجلسه هيات مديره سمن به منظور معرفي نماينده خود براي نامزدي در انتخابات 9-ارايه تصويرشناسنامه نماينده معرفي شده ( در صورت داشتن توضيحات ، ارايه تصويرصفحه توضيحات) 10-دو قطعه عكس 4*3 تكميل 11- تحويل فرم مشخصات فردي به دبيرخانه هيات نظارت  

اطلاعيه
دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد
در اجراي بند ت ماده 1 آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي مصوب هيات محترم وزيران مورخ 8/5/84 به منظور تعيين نماينده سمنها در هيات مركزي نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد چهارمين دوره انتخابات با حضور سمنهاي استاني در تاريخ 29/9 /93 برگزار مي گردد .
لذا از سمنهاي استاني كه برابر مقررات به ثبت رسيده اند دعوت مي گردد نسبت به معرفي نماينده خود جهت شركت يا نامزدي در اين انتخابات تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ5/9/93 مدارك لازم را به دفتر امور اجتماعي وفرهنگي استانداري ارايه نمايند .
شرايط و مدارك مورد نياز انتخاب كنندگان :
1-داشتن تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
2-داشتن معرفي نامه از سمنهايي كه داراي مجوز از استانداري و ياداراي اعتبار نامه  از اداره كل ورزش و جوانان استان مي باشند وبرابر مقررات به ثبت رسيده اند
تبصره 1: سمن هايي كه تاكنون موفق به ثبت نشده انددر صورتيكه داراي مجوز فعاليت صادره از استانداري يا اداره كل ورزش وجوانان باشند ميتوانند با معرفي نامه هيات موسس و در صورت برگزاري مجمع عمومي و تعيين هيات مديره با معرفي نامه از سمن در اين انتخابات شركت نمايند
تبصره 2 : هر سمن حق معرفي يك نماينده را براي راي دادن دارد
3-ارايه اصل و تصوير پروانه تاسيس و فعاليت و يا اعتبارنامه صادره از اداره كل ورزش و جوانان
4-ارايه يك قطعه عكس از نماينده معرفي شده از سوي سمن
شرايط و مدارك مورد نياز انتخاب شوندگان :
1-داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران
2-داشتن حداقل 25 سال تمام
3-اعتقاد والتزام عملي به اسلام وولايت مطلقه فقيه، اقليتهاي ديني شناخته شده درقانون اساسي بايدبه اصول دين خوداعتقاد والتزام داشته باشند
4-دارا بودن كارت معافيت دائم نظام وظيفه ياكارت معافيت تحصيلي ياكارت پايان خدمت براي داوطلبين مرد
5-داشتن حداقل 2سال سابقه عضويت در سمنها
6-ارايه اصل و تصوير پروانه تاسيس و فعاليت و يا اعتبارنامه صادره از اداره كل ورزش وجوانان
7-ارايه تصويرروزنامه رسمي كشور مبني بر ثبت سمن
8-ارايه صورتجلسه هيات مديره سمن به منظور معرفي نماينده خود براي نامزدي در انتخابات
9-ارايه تصويرشناسنامه نماينده معرفي شده ( در صورت داشتن توضيحات ، ارايه تصويرصفحه توضيحات)
10-دو قطعه عكس 4*3 تكميل
11- تحويل فرم مشخصات فردي به دبيرخانه هيات نظارت