افتتاح پلي كلينيك تخصصي و فوق تخصصي مهديه یزد


به منظور افتتاح پلي كلينيك تخصصي و فوق تخصصي مهديه، در مورخ2/تیر/92 مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در مراسمي كه با حضور فرماندار محترم شهرستان يزد، رئيس بيمارستان گودرز و.. برگزار گرديده بود شركت نمود.

به منظور افتتاح پلي كلينيك تخصصي و فوق تخصصي مهديه، در مورخ2/تیر/92 مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در مراسمي كه با حضور فرماندار محترم شهرستان يزد، رئيس بيمارستان گودرز و.. برگزار گرديده بود شركت نمود.