مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري:

آموزش، امداد و نجات جزء سواد انسانهاست


مدير كل دفتر امور اجتماعي فرهنگي استانداري " گفت: يادگيري فوريتهاي پزشكي و امداد و نجات امروز يك نياز اساسي و جزء سواد انسانها محسوب مي شود و تا زماني كه آموزش و يادگيري نباشد هيچكدام از اهداف در مديريت بحران محقق نمي شود.

سومين نشست كارگروه تخصصي تشكل هاي مردم نهاد مديريت بحران استان صبح دوشنبه 6 بهمن ماه با حضور مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، اعضاء كارگروه و نمايندگان برخي از تشكل هاي مردم نهاد استان در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد.
در اين نشست مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري به عمق و ريشه فعاليت هاي اجتماعي در يزد اشاره و عنوان كرد: در استان يزد بيش از 600 سازمان مردم نهاد وجود دارد و در دولت تدبير و اميد اين انجمن ها و تشكل ها در حوزه مختلف فعاليت بسيار مناسبي داشته اند و به نوعي در فعاليت هاي اجتماعي و ساير فعاليت ها شريك دولت هستند.
"مجيد جواديان زاده" گفت: اگر بحراني در كشور اتفاق بيفتد دستگاه هاي دولتي به تنهايي نمي توانند اين بحران را رفع كنند و نياز به مشاركت و همكاري بين دستگاه هاي مختلف دولتي و جامعه است كه سازمانهاي مردم نهاد همان نمايندگان مردم و جامعه هستند.
وي هدف از برگزاري اين جلسه ها را انسجام بخشيدن به فعاليت هاي داوطلبانه اجتماعي و مبارزه با بحران هايي كه جامعه با آن روبرو مي شود دانست.
"جواديان زاده" گفت: يادگيري فوريتهاي پزشكي و امداد و نجات امروز يك نياز اساسي و جزء سواد انسانها محسوب مي شود و تا زماني كه آموزش و يادگيري نباشد هيچكدام از اهداف در مديريت بحران محقق نمي شود.
در ادامه اين نشست هريك از اعضاء كارگروه تخصصي تشكل هاي مردم نهاد مديريت بحران استان به بيان ديدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند و مصوب گرديد اداره كل آموزش و پرورش استان نيز عضو اين كارگروه گردد.