آموزش و توانمندسازی


"دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد" در نظر دارد یکسری دوره های آموزشی برای سازمانهای غیر دولتی استان که   دارای مجوز از ارگانهای ذیصلاح میباشند برگزارنمايد.این دوره ها طبق تفاهم نامه ای که بین دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و اداره کل آموزش و پژوهش استانداری به امضا رسیده است تحت نظارت اداره مذکور و با رعایت استانداردهای آموزشی این نهاد برگزار می گردد. در پایان دوره به کسانی که موفق به گذراندن هر دوره می گردند گواهی آموزشی از طرف اداره آموزش و پژوهش صادر می گردد . سرفصلهای آموزشی این دوره ها درجلسه ای که در  تاریخ 1/2/94  در محل سالن شهید موحدین استانداری برگزار گردید مورد بررسی و امتیازدهی نمایندگان سازمانهاي مردم نهادي که در جلسه حضور داشتند قرار گرفت. بر اساس ارزیابی به عمل آمده از نظرات این نمایندگان اولویت  دوره های آموزشی که توسط دفتر امور اجتماعی پیشنهاد شده بود به قرار زیر انتخاب گردید: ردیف اولویت امتیاز 1 شیوه های ارتباط موثر در سازمانهای مردم نهاد 326 2 مدیریت مالی و استقلال در سازمانهای مردم نهاد 286 3 مدیریت منابع انسانی نیروی داوطلب  در سازمانهای مردم نهاد 276 4 شیوه های جذب منابع مالی در سازمانهای مردم نهاد 271 5 کار گروهی و تیم سازی 263 6 مدیریت وبرنامه ریزی راهبردی در سازمانهای مردم نهاد 245 7 اصول مذاکره و فن بیان در سازمانهای اجتماعی 233 8 تسهیل گری اجتماعی 219 9 طرح نویسی و پروژه نویسی اجتماعی در سازمانهای مردم  نهاد 203 10 مدیریت زمان 202 11 نقش و جایگاه سازمانهای مردم نهاد در قوانین و برنامه  ششم توسعه استان 197 12 ارتباط و تعامل موثر با بخش دولتی – خصوصی و بین المللی در سازمانهای مردم نهاد 189 13 نقش سازمانهای مردم نهاد در توسعه پایدار 181 14 اصول شهروندی و حقوق شهروندی در سازمانهای مردم نهاد 159 15 مستند سازی و گزارش نویسی 153 16 نقش فناوری اطلاعات در توسعه سازمانهای مردم نهاد 151 17 برنامه ریزی سیستمی 145     همچنین اولویتهای آموزشی که در نشست نیاز سنجی توسط نمایندگان سازمانهاي مردم نهاد عنوان شد به شرح زیر میباشد: 18-مدیریت تعارض 19-جانشین پروری در سازمانهای مردم نهاد 20-آشنایی با تجربه های موفق استانی و ملی و جهانی در حوزه ماموریت سمن ها 21-چگونگی بر قراری ارتباطات و تعاملات بین المللی  22-شیوه کسب مقام مشورتی سازمان ملل این دوره ها در سه سطح عمومی- تخصصی- پیشرفته برگزارمیگردد.از آنجا که بعضی از سازمانهاي مردم نهاد با سابقه این دوره ها را گذارنده اند لذا تقاضا میشود این دسته ازتشكل ها از شرکت در این دوره ها صرفنظر نمایند تا امکان آموزش برای سازمانهاي مردم نهاد جدید التاسيس فراهم شود. دوره های عمومی شامل بندهای 1-3-4-5-9-18-20 دوره های تخصصی شامل بندهای 6-7-8-2-14-11-10-12-19-21- دوره های پیشرفته شامل بندهای 13-17-22میباشد. شرایط ثبت نام: 1-برای هر سازمان مردم نهادي که داوطلب حضور در این دوره ها میباشد حضور حداقل دو نفر الزامی میباشد. 2- دوره های عمومی برای تمام سازمانهاي مردم نهاد دارای مجوز استان برگزار میگردد 3-دوره های تخصصی و پیشرفته برای سازمانهاي مردم نهادي برگزار میگردد که تمرینها و فعالیتهای کارگاههای بخش عمومی را با موفقیت و با تایید گروه ارزیابی به انجام رسانده باشند.        

"دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد" در نظر دارد یکسری دوره های آموزشی برای سازمانهای غیر دولتی استان که  دارای مجوز از ارگانهای ذیصلاح میباشند برگزارنمايد.این دوره ها طبق تفاهم نامه ای که بین دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و اداره کل آموزش و پژوهش استانداری به امضا رسیده است تحت نظارت اداره مذکور و با رعایت استانداردهای آموزشی این نهاد برگزار می گردد. در پایان دوره به کسانی که موفق به گذراندن هر دوره می گردند گواهی آموزشی از طرف اداره آموزش و پژوهش صادر می گردد . سرفصلهای آموزشی این دوره ها درجلسه ای که در  تاریخ 1/2/94  در محل سالن شهید موحدین استانداری برگزار گردید مورد بررسی و امتیازدهی نمایندگان سازمانهاي مردم نهادي که در جلسه حضور داشتند قرار گرفت. بر اساس ارزیابی به عمل آمده از نظرات این نمایندگان اولویت  دوره های آموزشی که توسط دفتر امور اجتماعی پیشنهاد شده بود به قرار زیر انتخاب گردید:

ردیف

اولویت

امتیاز

1

شیوه های ارتباط موثر در سازمانهای مردم نهاد

326

2

مدیریت مالی و استقلال در سازمانهای مردم نهاد

286

3

مدیریت منابع انسانی نیروی داوطلب  در سازمانهای مردم نهاد

276

4

شیوه های جذب منابع مالی در سازمانهای مردم نهاد

271

5

کار گروهی و تیم سازی

263

6

مدیریت وبرنامه ریزی راهبردی در سازمانهای مردم نهاد

245

7

اصول مذاکره و فن بیان در سازمانهای اجتماعی

233

8

تسهیل گری اجتماعی

219

9

طرح نویسی و پروژه نویسی اجتماعی در سازمانهای مردم  نهاد

203

10

مدیریت زمان

202

11

نقش و جایگاه سازمانهای مردم نهاد در قوانین و برنامه

 ششم توسعه استان

197

12

ارتباط و تعامل موثر با بخش دولتی خصوصی و بین المللی در سازمانهای مردم نهاد

189

13

نقش سازمانهای مردم نهاد در توسعه پایدار

181

14

اصول شهروندی و حقوق شهروندی در سازمانهای مردم نهاد

159

15

مستند سازی و گزارش نویسی

153

16

نقش فناوری اطلاعات در توسعه سازمانهای مردم نهاد

151

17

برنامه ریزی سیستمی

145

 

 

همچنین اولویتهای آموزشی که در نشست نیاز سنجی توسط نمایندگان سازمانهاي مردم نهاد عنوان شد به شرح زیر میباشد:

  • 18-مدیریت تعارض
  • 19-جانشین پروری در سازمانهای مردم نهاد
  • 20-آشنایی با تجربه های موفق استانی و ملی و جهانی در حوزه ماموریت سمن ها
  • 21-چگونگی بر قراری ارتباطات و تعاملات بین المللی 
  • 22-شیوه کسب مقام مشورتی سازمان ملل

این دوره ها در سه سطح عمومی- تخصصی- پیشرفته برگزارمیگردد.از آنجا که بعضی از سازمانهاي مردم نهاد با سابقه این دوره ها را گذارنده اند لذا تقاضا میشود این دسته ازتشكل ها از شرکت در این دوره ها صرفنظر نمایند تا امکان آموزش برای سازمانهاي مردم نهاد جدید التاسيس فراهم شود.

دوره های عمومی شامل بندهای 1-3-4-5-9-18-20

دوره های تخصصی شامل بندهای 6-7-8-2-14-11-10-12-19-21-

دوره های پیشرفته شامل بندهای 13-17-22میباشد.

شرایط ثبت نام:

1-برای هر سازمان مردم نهادي که داوطلب حضور در این دوره ها میباشد حضور حداقل دو نفر الزامی میباشد.

2- دوره های عمومی برای تمام سازمانهاي مردم نهاد دارای مجوز استان برگزار میگردد

3-دوره های تخصصی و پیشرفته برای سازمانهاي مردم نهادي برگزار میگردد که تمرینها و فعالیتهای کارگاههای بخش عمومی را با موفقیت و با تایید گروه ارزیابی به انجام رسانده باشند.