انتخابات تعيين نماينده سازمان هاي مردم نهاد استان برگزار مي شود


انتخاب نماينده سازمان هاي مردم نهاد در هيأت نظارت استان در روز شنبه مورخ 1393/9/29


مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري گفت:
انتخاب نماينده سازمان هاي مردم نهاد در هيأت نظارت استان در روز شنبه مورخ 29/9/1393در محل پژوهشكده تعليم و تربيت تالار فرهنگيان برگزار خواهد شد.
وي افزود: وظيفه هيات نظارت صدور مجوز فعاليت سازمان هاي مردم نهاد و نظارت بر روند فعاليت هاي آنان است كه نماينده سازمان هاي مردم نهاد استان يكي از اعضاي اين هيات است.
جواديان زاده تصريح كرد: هم اكنون تعداد 189 سازمان مردم نهاد در استان يزد در حال  فعاليتند  كه از اين تعداد 70 سازمان داراي محدوده فعاليت  استاني ،دو سازمان داراي مجوز نمايندگي كشوري و بقيه داراي محدوده فعاليت شهرستاني هستند .