بازديدجواديان زاده از بازارچه خيريه محمد رسول الله


مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري: سازمان هاي مردم نهاد بايد در حوزه سلامت جامعه نقش آفريني كنند و در برنامه ريزي ها نقش موثري را به خود اختصاص دهند مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد با حضور در افتتاحيه بازارچه موسسه خيريه محمد رسول الله (ص) كه در حمايت از كودكان سرطاني برپا گرديده است با اشاره به پويا بودن سازمانهاي مردم نهاد و فعال تر شدن اين سازمانها در دولت تدبير واميد، گفت: سازمان هاي مردم نهاد بايد در حوزه سلامت جامعه نقش آفريني كنند و در برنامه ريزي ها نقش موثري را به خود اختصاص دهند.   مجيد جواديان زاده :در مراسم  افتتاحيه  بازارچه موسسه خيريه محمد رسول الله (ص) كه با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار و در حمايت از كودكان سرطاني، اول شهريور ماه در موزه قصر آيينه برگزار شد، با گرامي داشت هفته دولت، گفت: دولت براي بهبود درمان بيماران خاص  فعاليت هاي مناسبي را انجام داده كه ميتوان به يكي از اين فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي، تشكيل سازمان هاي مردم نهاد مرتبط با اين نوع بيماري اشاره كرد. وي با اشاره به فعاليت سازمان هاي مردم نهاد در حوزه سلامت گفت: اين سازمان ها  بايد در حوزه سلامت جامعه نقش آفريني كنند و در برنامه ريزي ها نقش موثري را به خود اختصاص دهند. مدير كل دفتر اجتماعي و فرهنگي استانداري نقش نخبگان و رسانه در كنار سازمان هاي مردم نهاد در همگرايي جامعه و در برپايي اين بازارچه ها بسيار موثر دانست و اين نوع حركت هاي ارزشمندانه در كنار بيماران را به خوبي توصيف و براي همه مسئولين اين سازمان مردم نهاد آرزوي توفيق كرد.    
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري:

مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد با حضور در افتتاحيه بازارچه موسسه خيريه محمد رسول الله (ص) كه در حمايت از كودكان سرطاني برپا گرديده است با اشاره به پويا بودن سازمانهاي مردم نهاد و فعال تر شدن اين سازمانها در دولت تدبير واميد، گفت: سازمان هاي مردم نهاد بايد در حوزه سلامت جامعه نقش آفريني كنند و در برنامه ريزي ها نقش موثري را به خود اختصاص دهند.
 

مجيد جواديان زاده :در مراسم  افتتاحيه  بازارچه موسسه خيريه محمد رسول الله (ص) كه با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار و در حمايت از كودكان سرطاني، اول شهريور ماه در موزه قصر آيينه برگزار شد، با گرامي داشت هفته دولت، گفت: دولت براي بهبود درمان بيماران خاص  فعاليت هاي مناسبي را انجام داده كه ميتوان به يكي از اين فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي، تشكيل سازمان هاي مردم نهاد مرتبط با اين نوع بيماري اشاره كرد.
وي با اشاره به فعاليت سازمان هاي مردم نهاد در حوزه سلامت گفت: اين سازمان ها  بايد در حوزه سلامت جامعه نقش آفريني كنند و در برنامه ريزي ها نقش موثري را به خود اختصاص دهند.
مدير كل دفتر اجتماعي و فرهنگي استانداري نقش نخبگان و رسانه در كنار سازمان هاي مردم نهاد در همگرايي جامعه و در برپايي اين بازارچه ها بسيار موثر دانست و اين نوع حركت هاي ارزشمندانه در كنار بيماران را به خوبي توصيف و براي همه مسئولين اين سازمان مردم نهاد آرزوي توفيق كرد.