بازديد اعضاي كميته ساماندهي مناطق ويژه اجتماعي از محله حسن آباد يزد


مدير كل امور دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و اعضاي كميته ساماندهي اجتماعي، فرهنگي و امنيتي مناطق ويژه اجتماعي با حضور در محله حسن آباد يزد از نزديك با مسائل و مشكلات اين محله آشنا شدند.

بازديد اعضاي كميته ساماندهي مناطق ويژه اجتماعي از محله حسن آباد يزد
مدير كل امور دفتر اموراجتماعي و اعضاي كميته ساماندهي اجتماعي فرهنگي و امنيتي مناطق ويژه اجتماعي با حضور در محله حسن آباد يزد از نزديك با مسائل و مشكلات اين محله آشنا شدند.
در اين مراسم خانه بهداشت، مركز بهداشت و درماني، مركز خدمات بهزيستي، پروژه هاي شهرداري و ساخت و سازهاي منطقه مورد بازديد قرار گرفت.
در اين بازديد اعضاي كميته با حضور در سازمان مردم نهاد انجمن فرهيختگان توانمند يزد در جريان فعاليت هاي اجتماعي و آموزشي اين مركز قرار گرفت.
جواديان زاده در اين مراسم گفت: مناطق ويژه اجتماعي نيازمند توجه ويژه مسئولان و همت نهادهاي اجتماعي است تا به تدريج از موانع و مشكلاتشان عبور كنند.
وي افزود: سلامت، پويايي و توسعه مناطق حاشيه اي ارتباط مستقيم با مناطق ديگر استان دارد و اين بخش ها كاملاً بر يكديگر تأثير مي گذارند.
وي در پايان با اشاره به نقش موثر سازمان هاي مردم نهاد در توسعه مناطق ويژه اجتماعي گفت:
 دفترامور اجتماعي و فرهنگي استانداري آمادگي دارد تا با ساماندهي فعاليت هاي داوطلبانه مردمي در قالب سازمان هاي مردم نهاد از توان اجتماعي مردم براي بهبود شرايط اين مناطق استفاده نمايد.
در حاشيه اين بازديد نشستي با حضور مسئولين در محل استانداري برگزار و در خصوص مسائل و مشكلات مناطق ويژه اجتماعي شهر يزد بحث و بررسي صورت گرفت.