بازديد مدير كل دفتر اجتماعي استانداري از نمايشگاه عكس دانش آموزي حافظان محيط زيست


.


مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري از نمايشگاه عكس ميراث طبيعي و تهديدهاي طبيعي كه در مجتمع تجاري صدف برگزار شد شركت نمود.
وي در حاشيه اين نمايشگاه ضمن تقدير از برگزاري اين نمايشگاه افزوده وجه امتياز اين نمايشگاه ،آوردن آثار فرهنگي و هنري در ميان مردم است.
جواديان زاده گفت: همكاري يك سازمان مردم نهاد با يك مركز آموزشي (هنرستان حضرت علي اكبر (ع) ) نقطه مثبت ديگر اين نمايشگاه است كه اميد داريم اين همگرايي ميان مراكز آموزشي و سازمان هاي مردم نهاد همچنان ادامه داشته باشد.
دبير كارگروه فرهنگي اجتماعي استان در پايان افزود: هدف، اجتماعي كردن هنر و استفاده از زبان هنر براي طرح مسائل و مشكلات اجتماعي و طبيعي است.