بازديد مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي از نمايندگي وزارت امور خارجه در استان يزد


مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد روز شنبه مورخ 26/7/93 از نمايندگي وزارت امور خارجه در استان يزد بازديد نمود. وي در اين ديدار ضمن ابراز خوشنودي از تاسيس نمايندگي وزارت امور خارجه در يزد بر تعامل و همكاري اين نمايندگي با دستگاه هاي اجتماعي استان تاكيد كرد و گفت : زمينه سازي در جهت تبادل تجربيات مربوط به سياست گذاري هاي اجتماعي مي تواند به تقويت برنامه هاي اجتماعي كشور و به ويژه استان يزد كمك كند. وي افزود بايد از طريق همكاري ميان دستگاه هاي اجتماعي و وزارت امور خارجه در جهت شناساندن سازمان هاي مردم نهاد موفق داخلي به كشورهاي ديگر و كسب مقام مشورتي سازمان ملل كوشا باشيم.   رئیس نمايندگي وزارت امور خارجه در يزد نيز ضمن خوشامدگويي به تشريح وظايف و مسئوليت هاي نمايندگي پرداخت و افزود بايد با كمك همه دستگاه هاي استان زمينه حضور استان يزد را در عرصه هاي بين الملل فراهم كنيم. محمد رضا کرمانشاهی اظهار كرد: استان يزدظرفيت هاي خوبي براي توسعه صنعت گردشگري دارد و لازم است كه نوعي آموزش همگاني براي پذيرش و تعامل با گردشگران خارجي صورت پذيرد.

مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد روز شنبه مورخ 26/7/93 از نمايندگي وزارت امور خارجه در استان يزد بازديد نمود. وي در اين ديدار ضمن ابراز خوشنودي از تاسيس نمايندگي وزارت امور خارجه در يزد بر تعامل و همكاري اين نمايندگي با دستگاه هاي اجتماعي استان تاكيد كرد و گفت : زمينه سازي در جهت تبادل تجربيات مربوط به سياست گذاري هاي اجتماعي مي تواند به تقويت برنامه هاي اجتماعي كشور و به ويژه استان يزد كمك كند.

وي افزود بايد از طريق همكاري ميان دستگاه هاي اجتماعي و وزارت امور خارجه در جهت شناساندن سازمان هاي مردم نهاد موفق داخلي به كشورهاي ديگر و كسب مقام مشورتي سازمان ملل كوشا باشيم.
  رئیس نمايندگي وزارت امور خارجه در يزد نيز ضمن خوشامدگويي به تشريح وظايف و مسئوليت هاي نمايندگي پرداخت و افزود بايد با كمك همه دستگاه هاي استان زمينه حضور استان يزد را در عرصه هاي بين الملل فراهم كنيم.

محمد رضا کرمانشاهی اظهار كرد: استان يزدظرفيت هاي خوبي براي توسعه صنعت گردشگري دارد و لازم است كه نوعي آموزش همگاني براي پذيرش و تعامل با گردشگران خارجي صورت پذيرد.