بازديد مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري از مؤسسه خيريه فرهنگي اجتماعي جيحون يزدي


به منظور اطلاع از فرآيند پذيرش و آموزش زوجين ارجاع شده از دادگستري، در مورخ 5/تیر/92 مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري به اتفاق كارشناسان آن دفتر بازديدي از مؤسسه خيريه فرهنگي اجتماعي جيحون يزدي به عمل آوردند كه در اين راستا از كليه خدمات آموزشي اين موسسه در زمينه ارتقاء سواد اجتماعي زوجين جوان آگاهي پيدا نمودند.

به منظور اطلاع از فرآيند پذيرش و آموزش زوجين ارجاع شده از دادگستري، در مورخ 5/تیر/92 مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري به اتفاق كارشناسان آن دفتر بازديدي از مؤسسه خيريه فرهنگي اجتماعي جيحون يزدي به عمل آوردند كه در اين راستا از كليه خدمات آموزشي اين موسسه در زمينه ارتقاء سواد اجتماعي زوجين جوان آگاهي پيدا نمودند.