توسط مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد صورت گرفت :

بازدید از مجموعه ورزشی امام سجاد مریم آباد


به گزارش روابط عمومی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد فخر السادات خامسی شنبه 2 شهریور ماه 1398 در ادامه حضور خود در محله مریم آباد، ضمن بازدید از پایگاه مریم آباد، با جمعی از بانوان این محله دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار از سوی مردم و بانوان محله مریم آباد، تجهیز مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) و نیز احداث باشگاه ورزشی اختصاصی ویژه خانم ها درخواست گردید. همچنین مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری از مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) واقع در مریم آباد بازدید و با تنی چند از دست اندرکاران، در رابطه با نقاط ضعف و قوت و بهبود این مجموعه گفتگو نمود.به گزارش روابط عمومی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد فخر السادات خامسی شنبه 2 شهریور ماه 1398 در ادامه حضور خود در محله مریم آباد، ضمن بازدید از پایگاه مریم آباد، با جمعی از بانوان این محله دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار از سوی مردم و بانوان محله مریم آباد، تجهیز مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) و نیز احداث باشگاه ورزشی اختصاصی ویژه خانم ها درخواست گردید.
همچنین مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری از مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) واقع در مریم آباد بازدید و با تنی چند از دست اندرکاران، در رابطه با نقاط ضعف و قوت و بهبود این مجموعه گفتگو نمود.