بازدید مدير كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري از درمانگاه بيماران رفتاري و شركت تعاوني نازك دلان كوير


در راستاي اجراي مصوبات كميته پايش و ارزشيابي ايدز استان، در مورخ 8/تیر/92 مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري به اتفاق معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي و هيأت همراه از درمانگاه بيماران رفتاري و شركت تعاوني نازك دلان كوير بازديد به عمل آورده و از كليه خدماتي كه اين دو مجموعه به بيماران و خانواده هاي آنان ارائه مي نمودند اطلاع يافتند.                  

در راستاي اجراي مصوبات كميته پايش و ارزشيابي ايدز استان، در مورخ 8/تیر/92 مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري به اتفاق معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي و هيأت همراه از درمانگاه بيماران رفتاري و شركت تعاوني نازك دلان كوير بازديد به عمل آورده و از كليه خدماتي كه اين دو مجموعه به بيماران و خانواده هاي آنان ارائه مي نمودند اطلاع يافتند.