به مناسبت هفته سالمند:

بازدید مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداری يزد از مرکز جامع سالمندان نشاط مهریز


مجید جوادیان زاده مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداری يزد به همراه فرماندار مهریز، رییس اداره بهزیستی مهریز و هیئت همراه، از مرکز روزانه سالمندان مهریز و بخش های مختلف خانه سالمندان مهریز بازدید به عمل آوردند. در این بازدید که با توضیحات دکتر ابویی مدیر عامل آسایشگاه همراه بود، مسوولین با اهداء گل و شیرینی به سالمندان، از این عزیزان عیادت کردند سپس از بخش های مختلف آسایشگاه از جمله مرکز فیزیوتراپی و درمانگاه نشاط مهریز بازدید نمودند.

مجید جوادیان زاده مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداری يزد به همراه فرماندار مهریز، رییس اداره بهزیستی مهریز و هیئت همراه، از مرکز روزانه سالمندان مهریز و بخش های مختلف خانه سالمندان مهریز بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید که با توضیحات دکتر ابویی مدیر عامل آسایشگاه همراه بود، مسوولین با اهداء گل و شیرینی به سالمندان، از این عزیزان عیادت کردند سپس از بخش های مختلف آسایشگاه از جمله مرکز فیزیوتراپی و درمانگاه نشاط مهریز بازدید نمودند.