مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استاندار يزد تأكيد كرد :

باور عميق دولت تدبير و اميد به مشاركت سازمانهاي مردم نهاد


مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استاندار يزد گفت : دولت تدبير و اميد به مشاركت سازمانهاي مردم نهاد در حوزه هاي مختلف باور عميق و قاطع دارد و طرح ملي توانمندسازي تشكلهاي مردمي در دستور كار وزارت كشور قرار دارد.

اولين جلسه آموزشي نمايندگان سازمانهاي مردم نهاد در حوزه هاي مختلف در سالجاري صبح سه شنبه يكم ارديبهشت ماه با حضور مديركل دفتر اموراجتماعي و فرهنگي استانداري يزد و منتخبين تشكلهاي مردمي در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در اين جلسه آموزشي اظهار داشت : سازمانهاي مردم نهاد در دولت يازدهم شريك و بازوان توانمند دولت هستند و بدون مشاركت تشكلهاي مردمي كه نمايندگان مردم هستند بسياري از كارها به سرمنزل مقصود و هدف نهايي نخواهد رسيد.
مجيد جواديان زاده از رشد 17 درصدي سازمانهاي مردم نهاد در دولت تدبير و اميد خبر داد و افزود : باتوجه به فراهم شدن بسترهاي مناسب شايسته است تشكلهاي مردمي در حوزه هاي مختلف پوياتر از گذشته به فعاليت بپردازند.
وي ادامه داد: در سال گذشته 3 نشست ملي و 4 كارگروه علمي آموزشي برگزار كرده ايم و در سال جاري برنامه هاي جامعي براي سازمانهاي مردم نهاد خواهيم داشت.
جواديان زاده گفت: برگزاري همايش ملي، برگزاري كارگاههاي آموزشي در حوزه هاي تخصصي، بازديد از تشكلهاي مردمي فعال در زمينه هاي مختلف، شبكه سازي سازمانهاي مردم نهاد، جلوگيري از فعاليتهاي موازي تشكلهاي مردمي، فعال نمودن و برگزار كردن جلسات هيأت نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد به صورت دو هفته يكبار از جمله برنامه هايي است كه دفتر اموراجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در سالجاري در زمينه حمايت و توانمندسازي سازمانهاي مردم نهاد استان اجرا خواهد نمود.
در ادامه اين جلسه آموزشي هر كدام از اعضاي حاضر در جلسه و نمايندگان تشكلهاي مردمي به ارائه ديدگاهها و مطرح كردن فعاليتهاي سازمان مردم نهاد خود پرداختند.