معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد:

بايد از گسست فرهنگي در استان جلوگيري كنيم


معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت : مهاجرت در اصل امر ناپسندي نيست و همراه با فرصتها و تهديدهايي مي باشد كه بايد بر روي مهاجرين به استان يزد تأثيرگذار باشيم و از فرصتهاي ايجاد شده بيشترين استفاده را ببريم.

جلسه كميسيون امنيت اجتماعي صبح دوشنبه 27 بهمن ماه سالجاري با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد و مديركل دفتر اموراجتماعي و فرهنگي و مديران دستگاههاي اجرايي عضو كميسيون در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد.
در اين جلسه معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد اظهار داشت: استان يزد در سالهاي اخير به استاني مهاجرپذير تبديل شده و جذابيت هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و امنيتي مردم ساير استانها را به سوي استان يزد جذب مي كند.
"محمدعلي طالبي" افزود: يك تقسيم كار نانوشته ملي وجود دارد كه استان يزد عهده دار مسئوليت ايجاد اشتغال شده است و با پذيرش اين مسئوليت بايد از مزيت هاي مهاجرپذيري حداكثر استفاده را برد و كمترين تهديدها را در حوزه داشته باشيم.
طالبي ادامه داد : بايد از گسست فرهنگي جلوگيري كنيم و به جاي اينكه افراد مهاجر روي فرهنگ يزد تأثيرگذار باشند، ما فرهنگ غني و ريشه دار يزد را به آنها معرفي كنيم و روي آنها تأثير بگذاريم.
وي عنوان كرد در سالجاري در استان يزد در بسياري از شاخصهاي امنيتي با كاهش جرايم روبرو بوديم كه اين رغبت مردم ساير استانها را براي مهاجرت به استان بيشتر مي كند.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت : ضروري است كميته اي براي موضوع مهاجرت در كميسيون ارتقاء امنيت اجتماعي تشكيل شود و در مدت 14 الي 6 ماه آينده به راهكارهاي اجرايي در بحث مهاجرت و مديريت آن دست يابد و مصوبات خود را در سال آينده اجرايي كند.
طالبي اظهار داشت : در بحث اتباع بيگانه مجاز مشكلي نداريم و اطلاعات كامل آنها در دسترس مي باشد و اميدواريم با اجراي طرح آمايش اتباع بيگانه، اتباع بيگانه غيرمجاز نيز شناسايي و اقدامات قانوني مناسب با آنها صورت گيرد.
در ابتداي اين جلسه مديركل دفتر امورفرهنگي و اجتماعي استانداري يزد ضمن ارائه تعريفي از مهاجرت، شاخصهاي مهاجرت پذيري را عنوان كرد.
مجيد جواديان زاده افزود : اين پنجمين جلسه كميسيون ارتقاء امنيت اجتماعي است كه بنابر اهميت موضوع مهاجرت و دغدغه مسئولين استان و دستگاههاي اجرايي به اين موضوع پرداخته شده است.
"جواديان زاده" استان يزد را از مهمترين استانهاي مهاجرپذير كشور دانست و گفت : اكثر مردم ساير استانها براي كسب و كار بهتر، شرايط زندگي ايده آل تر و رفاه اجتماعي به يزد مهاجرت مي كنند.
در پايان اين جلسه هريك از مديران كل دستگاههاي اجرايي و اعضاي حاضر در كميسيون ارتقاء امنيت اجتماعي به بيان ديدگاههاي خود در رابطه با موضوع مهاجرت، مزيتها و تهديدهاي آن پرداختند.