بررسي روند پيشرفت اجراي برنامه اي سند جامع سلامت شهرستانهاي ميبد و اردكان برگزار گردید


به منظور بررسي روند پيشرفت اجراي برنامه اي سند جامع سلامت شهرستانهاي ميبد و اردكان از سال هاي 89 تا 91، جلساتي با حضور فرمانداران شهرستان هاي مذكور، رئيس و معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و ساير مديران و نمايندگان دستگاه هاي مرتبط شهرستانهاي ياد شده در محل فرمانداريهاي ميبد و اردكان در تاريخ 5/شهریور/92 تشكيل و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.          

به منظور بررسي روند پيشرفت اجراي برنامه اي سند جامع سلامت شهرستانهاي ميبد و اردكان از سال هاي 89 تا 91، جلساتي با حضور فرمانداران شهرستان هاي مذكور، رئيس و معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و ساير مديران و نمايندگان دستگاه هاي مرتبط شهرستانهاي ياد شده در محل فرمانداريهاي ميبد و اردكان در تاريخ 5/شهریور/92 تشكيل و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.