برگزاري جلسه ساماندهي متكديان


به گزارش روابط عمومي دفتر امور اجتماعي فرهنگي جلسه ساماندهي متكديان با حضور مديركل امور اجتماعي فرهنگي استانداري ، كارشناس ساماندهي متكديان سازمان امور اجتماعي كشور ، شهردار و تعدادي از اعضاي شوراي شهر برگزار شد.

در اين جلسه ضمن ارائه گزارشي از وضعيت روند ساماندهي متكديان ، در زمينه استقرار سامانه كشوري ساماندهي متكديان با محوريت شهرداري و همكاري دفتر امور اجتماعي فرهنگي استانداري تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد معاونت خدمات شهري شهرداري، پس از بررسي زيرساختها و شرايط موجود، نحوه اجراي اين برنامه در  شهر يزد را  بررسي و نتيجه را در ستاد استاني ساماندهي متكديان اعلام نمايد.