برگزاري جلسه كميسيون ارتقاي امنيت اجتماعي شهرستان اشكذر


جلسه كميسيون ارتقاي امنيت اجتماعي شهرستان اشكذر با حضور مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در محل سالن جلسات فرمانداري شهرستان تشكيل گرديد. مجيد جواديان زاده با تاكيد بر بومي سازي امنيت، هدف از تشيكل كميسيون ارتقاي امنيت اجتماعي شهرستان ها را ضرورت توجه، اولويت بندي و بررسي آسيب هاي اجتماعي كه كمتر به آنها پرداخته شده است دانست. دبير كميسيون ارتقاي امنيت اجتماعي استان اظهار داشت: تهيه نقشه آسيب هاي اجتماعي شهرستان ها بايد در دستور كار اين كميسيون قرار گرفته تا با هماهنگي و نظارت بيشتر بر برنامه هاي امنيت اجتماعي شاهد ارتقاي احساس امنيت در جامعه باشيم. مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي در اين جلسه از مسئولين دانشگاه ها و آموزش و پرورش شهرستان اشكذر خواست تا با تشكيل انجمن هاي دانشجويي و دانش آموزي در حوزه فرهنگي و اجتماعي بمنظور جلوگيري ازآسيب هاي اجتماعي فعاليت بيشتري داشته باشند.  


جلسه كميسيون ارتقاي امنيت اجتماعي شهرستان اشكذر با حضور مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در محل سالن جلسات فرمانداري شهرستان تشكيل گرديد.
مجيد جواديان زاده با تاكيد بر بومي سازي امنيت، هدف از تشيكل كميسيون ارتقاي امنيت اجتماعي شهرستان ها را ضرورت توجه، اولويت بندي و بررسي آسيب هاي اجتماعي كه كمتر به آنها پرداخته شده است دانست.
دبير كميسيون ارتقاي امنيت اجتماعي استان اظهار داشت: تهيه نقشه آسيب هاي اجتماعي شهرستان ها بايد در دستور كار اين كميسيون قرار گرفته تا با هماهنگي و نظارت بيشتر بر برنامه هاي امنيت اجتماعي شاهد ارتقاي احساس امنيت در جامعه باشيم.
مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي در اين جلسه از مسئولين دانشگاه ها و آموزش و پرورش شهرستان اشكذر خواست تا با تشكيل انجمن هاي دانشجويي و دانش آموزي در حوزه فرهنگي و اجتماعي بمنظور جلوگيري ازآسيب هاي اجتماعي فعاليت بيشتري داشته باشند.