برگزاري كارگاه آشنايي با قوانين مالياتي


به گزارش روابط عمومي دفتر امور اجتماعي فرهنگي استانداري ، كارگاه آشنايي با قوانين مالياتي ويژه سازمان هاي مردم نهاد برگزار شد.

در اين كارگاه آموزشي كه به همت دفتر امور اجتماعي فرهنگي استانداري برگزار گرديد، سازمان هاي مردم نهاد با برخي از مباحث مرتبط با قوانين مالياتي در حوزه موسسات خيريه و سازمان هاي مردم نهاد آشنا شدند.