برگزاري نخستين كارگاه آموزشي ويژه سازمانهاي مردم نهاد


.


نخستين كارگاه آموزشي از سري دوره هاي آموزشي ويژه سازمانهاي مردم نهاد استان يزد در محل پارك علم و فناوري اقبال برگزار شد . اين دوره هاي آموزشي كه توسط دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و با همكاري اداره آموزش و پژوهش سازماندهي و اجرا مي شود شامل تعدادي از مهمترين عناوين آموزشي براي سازمانهاي مردم نهاد مي باشد و در سطح عمومي ، تخصصي و پيشرفته تعريف شده است .
اولين دوره با عنوان شيوه هاي ارتباط موثر درسازمانهاي مردم نهاد روز چهارشنبه وپنج شنبه  30و31/2/94 با استقبال سازمانهاي مردم نهاد استان روبرو گرديد.