برگزاری جلسه بررسي روند پيشرفت اجراي برنامه هاي سند جامع سلامت بر اساس برش شهرستاني از سال هاي 89 تا 91


در مورخ 16/مرداد/92 به منظور بررسي روند پيشرفت اجراي برنامه هاي سند جامع سلامت بر اساس برش شهرستاني از سال هاي 89 تا 91، جلسه اي با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، فرمانداران شهرستانهاي استان، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي و همراهان در سالن شهيد موحدين برگزار گرديد.

در مورخ 16/مرداد/92 به منظور بررسي روند پيشرفت اجراي برنامه هاي سند جامع سلامت بر اساس برش شهرستاني از سال هاي 89 تا 91، جلسه اي با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، فرمانداران شهرستانهاي استان، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي و همراهان در سالن شهيد موحدين برگزار گرديد.