برگزاری جلسه بررسي روند پيشرفت اجراي برنامه هاي سند كاهش فقر استان برگزار شد


به منظور هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري جلسات مربوط به بررسي روند پيشرفت اجراي برنامه هاي سند كاهش فقر استان، جلسه اي با حضور مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) استان و هيأت همراه در تاريخ 9/شهریور/92 در محل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري تشكيل و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.  

به منظور هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري جلسات مربوط به بررسي روند پيشرفت اجراي برنامه هاي سند كاهش فقر استان، جلسه اي با حضور مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) استان و هيأت همراه در تاريخ 9/شهریور/92 در محل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري تشكيل و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.