برگزاری جلسه ررسي روند شيوع بيماريهاي منتقله از آب و غذا در تعدادي از شهرستانهاي استان یزد


به منظور بررسي روند شيوع بيماريهاي منتقله از آب و غذا در تعدادي از شهرستانهاي استان، جلسه در مورخ 24/مرداد/92 با حضور مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، مدير كل مديريت بحران استان، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و ساير مديران و نمايندگان دستگاه هاي مرتبط در دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري تشكيل و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.                

به منظور بررسي روند شيوع بيماريهاي منتقله از آب و غذا در تعدادي از شهرستانهاي استان، جلسه در مورخ 24/مرداد/92 با حضور مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، مدير كل مديريت بحران استان، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و ساير مديران و نمايندگان دستگاه هاي مرتبط در دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري تشكيل و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.