برگزاری جلسه ستاد راهبردي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در استان با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي


در مورخ 20/تیر/92 جلسه ستاد راهبردي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در استان با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، رئيس و معاونين دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، مديران و نمايندگان دستگاه هاي مرتبط در دفتر معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري برگزار گرديد.

در مورخ 20/تیر/92 جلسه ستاد راهبردي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در استان با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، رئيس و معاونين دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، مديران و نمايندگان دستگاه هاي مرتبط در دفتر معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري برگزار گرديد.