برگزاری نخستين جلسه كارگروه گفتمان‌سازي و فرهنگ‌سازي ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان يزد


دبير كميته گفتمان سازي و فرهنگ سازي ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان يزدتاكيد كرد: اقتصاد مقاومتي يك ظرفيت مناسب براي استان يزد است تا فرهنگ ديرينه خود را كه نسبت به ساير استان ها در صد سال اخير به اقتصاد مقاومتي نزديك بوده، معرفي كند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه يزد، "مجيد جواديان زاده" در نخستين جلسه كارگروه گفتمان‌سازي و فرهنگ‌سازي ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان يزد به ارائه تعريفي از گفتمان پرداخت و گفت: چينش خاص از يك زبان، گفتمان ناميده مي شود و وقتي فردي به شيوه اي خاص صحبت كند گفته مي‌شود با گفتمان روشنفكري يا گفتمان ديني و غيره سخن مي‌گويد.
وي افزود: گفتمان‌سازي، يك علم است و نيازمند برنامه‌ريزي‌ها و سرگرمي‌هاي مختص خود است يا گاهي اوقات به انتقاد از درون نياز دارد.
مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري تاكيد كرد: اقتصاد مقاومتي يك ظرفيت مناسب براي استان يزد است تا فرهنگ ديرينه خود را كه نسبت به ساير استان ها در صد سال اخير به اقتصاد مقاومتي نزديك بوده، معرفي كند.
وي گفت: اين فرصتي است تا از يزد برندسازي كنيم و فرهنگ يزدي بودن نشر يابد و ترويج شود.
جواديان در ادامه به مصاحبه چند سال گذشته خود با دكتر روستا پدر بازاريابي ايران اشاره كرد و ويژگي مشترك يزدي‌ها و ژاپني‌ها از ديدگاه وي اين گونه توصيف كرد: يزدي و ژاپني به خاطر مواجهه با برخي نابساماني‌هاي طبيعي كوشيده‌اند، اين واقعيت‌ها را بپذيرند و با سختكوشي، دقت، درستكاري و غيره در جهت غلبه بر آن گام بردارند.
دبير كميته گفتمان سازي و فرهنگ سازي گفت: ژاپني‌ها با بهپويي مستمر(كايزن) و يزدي‌ها با يادگيري و تجربيات جديد مي‌كوشند آنچه را نمي دانند بياموزند و از آن استفاده كنند.
وي گفت: توجه به كيفيت در ذات ژاپني و يزدي هاست. هنوز هم در ايران وقتي از يزدي نام برده مي شود نشانه اي از كيفيت و مرغوبيت وجود دارد. همچنانكه ژاپني براي كيفيت احترام قائل است.
مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد بيان كرد:  صرفه‌جويي يا درست خرج كردن در زندگي ژاپني و يزدي يك اصل است. وقت شناسي و خوش قولي در يزدي و ژاپني مورد توجه است و يزدي با هر مذهب، دير آمدن و زود رفتن را ضد ارزش مي داند.
جواديان‌زاده تصريح كرد: علاقه به خانواده، دور انديشي، محافظه كاري در مديريت منابع، سلامت رفتاري، بردباري، نگاه اقتصادي در زندگي و غيره از جمله مواردي است كه در يزدي‌ها و ژاپني‌ها پررنگ است.
وي در جمع بندي مطالب خود گفت كه موارد فوق مصداق گفتمان سازي است و مي توان با تاكيد بر اين خصيصه‌هاي فرهنگي، در جهت اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي حركت كرد.
در اين جلسه پس از بحث و تبادل اعضا مقرر شد كه برنامه عملياتي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت دستگاه‌هاي اجرايي به كارگروه پيشنهاد شود و طرح نشان اقتصاد مقاومتي، ساختار اعطاي آن و جشنواره فراگير اقتصاد مقاومتي توسط كارگروه تهيه شود.