مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در ابركوه تصريح كرد:

بهره گيري از ظرفيت رسانه ها و سازمان هاي مردم نهاد در جهت توانمندسازي بيماران خاص


مدير كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري با حضوردر شهرستان ابركوه در جلسه كميته بيماري هاي خاص اين شهرستان شركت نمود. وي بر ضرورت رسيدگي و توجه بيشتر به اين بيماران تاكيد نمود . مجيد جواديان زاده اظهار داشت: از آنجايي كه بيماران خاص بايد دائما در معرض درمان قرار داشته باشند از  اين رو مداواي اين عزيزان با دشواري هاي مختلفي همراه است که بايد با همكاري و مساعدت سازمان هاي دولتي و غيردولتي در كاهش آلام آنان كوشا باشيم. دبير كميته بيماريهاي خاص استاندر پایان بر استفاده از ظرفيت رسانه ها ، هنرمندان و سازمانهاي مردم نهاد و خيرين در جهت درمان و توانمند سازي اجتماعي بيماران خاص تاكيد كرد . همچنین در این بازدید با حضور مدير كل دفتر ا مور اجتماعي و فرهنگي استانداري جلسه كميسيون ارتقاي امنيت اجتماعی و اخلاقی شهرستان ابركوه برگزار شد در اين جلسه مجيد جواديان زاده با تاكيد بر لزوم حفظ و ارتقاي امنيت پایدار در جامعه افزود:مقوله امنیت دارای ابعاد گوناگونی است که مرتباً نیز به ابعاد آن افزوده می گردد. دبیر کارگروه امنیت اجتماعی و اخلاقی استان یزد اضافه کرد:آنچه ضرورت دارد تدوین نقشه آسیب های اجتماعی شهرستان ابرکوه است تا همه مسئولان بدانندکه کدام مناطق با چه نوع |آسیب ها و جرائمی دست بر گریبان است و در جهت رفع و حل آنان برنامه ریزی و سیاست گذاری نمایند.

مدير كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري با حضوردر شهرستان ابركوه در جلسه كميته بيماري هاي خاص اين شهرستان شركت نمود. وي بر ضرورت رسيدگي و توجه بيشتر به اين بيماران تاكيد نمود .

مجيد جواديان زاده اظهار داشت: از آنجايي كه بيماران خاص بايد دائما در معرض درمان قرار داشته باشند از  اين رو مداواي اين عزيزان با دشواري هاي مختلفي همراه است که بايد با همكاري و مساعدت سازمان هاي دولتي و غيردولتي در كاهش آلام آنان كوشا باشيم.
دبير كميته بيماريهاي خاص استاندر پایان بر استفاده از ظرفيت رسانه ها ، هنرمندان و سازمانهاي مردم نهاد و خيرين در جهت درمان و توانمند سازي اجتماعي بيماران خاص تاكيد كرد
.

همچنین در این بازدید با حضور مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري جلسه كميسيون ارتقاي امنيت اجتماعی و اخلاقی شهرستان ابركوه برگزار شد
در اين جلسه مجيد جواديان زاده با تاكيد بر لزوم حفظ و ارتقاي امنيت پایدار در جامعه افزود:مقوله امنیت دارای ابعاد گوناگونی است که مرتباً نیز به ابعاد آن افزوده می گردد.

دبیر کارگروه امنیت اجتماعی و اخلاقی استان یزد اضافه کرد:آنچه ضرورت دارد تدوین نقشه آسیب های اجتماعی شهرستان ابرکوه است تا همه مسئولان بدانندکه کدام مناطق با چه نوع |آسیب ها و جرائمی دست بر گریبان است و در جهت رفع و حل آنان برنامه ریزی و سیاست گذاری نمایند.