به مناسبت گراميداشت روز پزشك برگزار شد


  به مناسبت گراميداشت روز پزشك، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري به اتفاق هيأت همراه در مراسمي كه به همين منظور در سالن آمفي تئاتر بيمارستان شهيد صدوقي در تاريخ 31/مرداد/92 برگزار گرديده بود شركت نمود.

 به مناسبت گراميداشت روز پزشك، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري به اتفاق هيأت همراه در مراسمي كه به همين منظور در سالن آمفي تئاتر بيمارستان شهيد صدوقي در تاريخ 31/مرداد/92 برگزار گرديده بود شركت نمود.