به مناسبت گرامیداشت هفته حمایت از بیماران کلیوی بازدید از بخش دیالیز بیمارستان شهید رهنمون و درمانگاه تخصصی دیالیز ثمین طب سروش انجام شد