.

تشكيل اتاق فكر حقوق شهروندي استان يزد


با بهره گيري ازپتانسيل فكري افراد دلسوز و صاحبنظر در راستاي تكريم ارباب رجوع و افزايش رضايتمندي شهروندان تلاش خواهيم كرد.


مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري با اشاره به تاكيد دولت تدبير و اميد بر تكريم و رعايت حقوق شهروندان افزود : با اجراي برنامه هاي ابلاغي از سوي ستاد مركزي صيانت از حريم امنيت عمومي حقوق شهروندي وزارت كشور و همچنين ارزيابي هاي به عمل آمده، اقدامات خوبي براي رضايتمندي بيشتر شهروندان انجام شده است .
مجيد جواديان زاده هدف از تشكيل اين اتاق فكر را پرداختن به موضوعات و مباحث حقوق شهروندي به صورت كاربردي و اجرايي در سطح جامعه عنوان كرد و افزود: شناخت و تعيين مصاديق حقوق شهروندي ، ارائه راهكارهاي عملي براي جلوگيري از نقض حقوق شهروندي و برنامه ريزي جهت تشويق مسئولين در تكريم ارباب رجوع از جمله مواردي است كه در دستور كار اين اتاق فكر قرار خواهد گرفت.
وي افزود : درنظر داريم با تشكيل اتاق فكر حقوق شهروندي و بهره مندي ازپتانسيل فكري اساتيد دانشگاهي و صاحب نظر ، زمينه مناسبي براي ارتقاي كيفيت  خدمات رساني وافزايش رضايتمندي شهروندان فراهم نمائيم .
دبير ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي استان اظهار اميدواري كرد : انشا الله با استمرار جلسات اين اتاق فكر و دعوت از افراد مجرب و صاحب نظر واحصا نظرات آنان گامي موثر دراين زمينه برداشته شود .
مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري از اعضاي اين اتاق فكر خواست تا با هم افزايي فكري و توليد ايده هاي نو و تصويب آن در جلسات ستاد صيانت استان، شاهد تاثيرات مثبتي در جامعه باشيم .
گفتني است اتاق فكر حقوق شهروندي ستاد صيانت استان به منظور پوشش همه جانبه مسائل حقوق شهروندي با تركيبي از افراد مجرب در حوزه هاي گوناگون اجتماعي و فرهنگي تشكيل شده است.