تشكيل جلسه جهت ارائه گزارش روند اجراي برنامه جامع راهبردي توسعه فرهنگي و اجتماعي استان


بدنبال تصويب برنامه جامع راهبردي توسعه فرهنگي و اجتماعي استان يزد در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و اقدامات صورت گرفته جهت ورود برنامه به فاز اجرا، جلسه اي با هدف ارائه گزارش روند اجراي برنامه جامع راهبردي توسعه فرهنگي و اجتماعي استان ساعت9:30 صبح روز سه شنبه مورخ 21/8/1392 در محل سالن شهيد موحدين استانداري يزد برگزار شد. در اين جلسه كه با حضور مديركل، معاون و كارشناسان دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، مشاور تدوين برنامه مذكور، مديران و كارشناسان دستگاه هاي ذي ربط فرهنگي و اجتماعي استان (ادارات كل بهزيستي، كميته امداد امام(ره)، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي، كتابخانه­هاي عمومي، ورزش و جوانان، بانوان و خانواده استانداري، دانشگاه يزد و دانشگاه علوم پزشكي) تشكيل شد، چشم انداز و برخي از استراتژي­هاي استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و بر حساس كردن توجه به مباحث و پيوست­هاي فرهنگي اجتماعي در انجام طرح هاي عمراني، صنعتي و توسعه اي استان تاكيد شد.  

بدنبال تصويب برنامه جامع راهبردي توسعه فرهنگي و اجتماعي استان يزد در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و اقدامات صورت گرفته جهت ورود برنامه به فاز اجرا، جلسه اي با هدف ارائه گزارش روند اجراي برنامه جامع راهبردي توسعه فرهنگي و اجتماعي استان ساعت9:30 صبح روز سه شنبه مورخ 21/8/1392 در محل سالن شهيد موحدين استانداري يزد برگزار شد. در اين جلسه كه با حضور مديركل، معاون و كارشناسان دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، مشاور تدوين برنامه مذكور، مديران و كارشناسان دستگاه هاي ذي ربط فرهنگي و اجتماعي استان (ادارات كل بهزيستي، كميته امداد امام(ره)، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي، كتابخانه­هاي عمومي، ورزش و جوانان، بانوان و خانواده استانداري، دانشگاه يزد و دانشگاه علوم پزشكي) تشكيل شد، چشم انداز و برخي از استراتژي­هاي استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و بر حساس كردن توجه به مباحث و پيوست­هاي فرهنگي اجتماعي در انجام طرح هاي عمراني، صنعتي و توسعه اي استان تاكيد شد.