تشكيل چهارمين جلسه اتاق فكر دفتر امور اجتماعي و فر هنگي در سال 1392


چهارمين جلسه اتاق فكر دفتر امور اجتماعي و فرهنگي روز پنجشنبه مورخ 28/6/1392 با هدف " بحث و تبادل نظر پيرامون فيلترينگ و نظارت بر اينترنت (بررسي وضعيت استان يزد) " در محل دفتر مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد تشكيل شد. در اين جلسه كه با حضور مديركل و كارشناسان دفتر، مديرعامل و مديرفني پيشگامان كي پاد، كارشناس فني اداره كل اطلاعات و كارشناس سايبري سپاه برگزار شد، مبحث فيلترينگ و كم و كيف آن در ايران با توجه ويژه به وضعيت استان در اين زمينه تشريح گرديد و مقرر شد ضمن برگزاري جلسه تكميلي ديگري در اين حوزه، اعضاي جلسه، نسبت به جمعبندي و ارائه نظرات و راهكارهاي پيشنهادي خود در خصوص مديريت فضاي مجازي در خانواده ها اقدام نمايند.      

چهارمين جلسه اتاق فكر دفتر امور اجتماعي و فرهنگي روز پنجشنبه مورخ 28/6/1392 با هدف "بحث و تبادل نظر پيرامون فيلترينگ و نظارت بر اينترنت (بررسي وضعيت استان يزد)" در محل دفتر مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد تشكيل شد. در اين جلسه كه با حضور مديركل و كارشناسان دفتر، مديرعامل و مديرفني پيشگامان كي پاد، كارشناس فني اداره كل اطلاعات و كارشناس سايبري سپاه برگزار شد، مبحث فيلترينگ و كم و كيف آن در ايران با توجه ويژه به وضعيت استان در اين زمينه تشريح گرديد و مقرر شد ضمن برگزاري جلسه تكميلي ديگري در اين حوزه، اعضاي جلسه، نسبت به جمعبندي و ارائه نظرات و راهكارهاي پيشنهادي خود در خصوص مديريت فضاي مجازي در خانواده ها اقدام نمايند.