تصویر مدیر کل


حمید عزیزیان شریف آباد مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

حمید عزیزیان شریف آباد

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی