تلاش ما همسو شدن اقدامات با موضوع خانواده سالم و كاهش طلاق است


كارگاه آموزشي نحوه پياده سازي برنامه استراتژيك توسعه خانواده سالم و بالنده و اتصال برنامه هاي عملياتي به آن با حضور مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد برگزار شد.

مجيد جواديان زاده روز سه شنبه 11 آذر ماه در اين كارگاه يك روزه كه در محل سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد، اظهار داشت: جلسه امروز مرتبط به خانواده سالم و بالنده است كه خوشبختانه با حضور اعضاي سازمان هاي مرتبط برگزار مي شود.
وي افزود: تلاش ما اين است كه برنامه ها و اقدامات متفاوتي كه با موضوع خانواده سالم و كاهش طلاق در سال برگزار مي شود، در يك نقطه، هماهنگ و همسو شود.
 "مجيد جواديان زاده" گفت: در كارگاه امروز تلاش مي شود تا مهارتهاي مربوط به پياده سازي برنامه استراتژيك توسعه خانواده سالم و بالنده و اتصال برنامه هاي عملياتي به آن، به اعضاي كارگروه آموزش هاي لازم داده شود.