در جلسه مشترك مديران كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي و دفتر فني استانداري مطرح شد:

توجه بيشتر به ابعاد اجتماعي و فرهنگي تصادفات رانندگي


  نشست  هم انديشي كاهش آسيب هاي ناشي از تصادفات درون شهري با حضور مدير كل امور اجتماعي و مدير كل دفتر فني استانداري و تعدادي از كارشناسان ذيربط در محل دفتر امور اجتماعي برگزار گرديد . مجيد جواديان زاده هدف از برگزاري اين نشست را ارتقاي فرهنگ ترافيك و همچنين بررسي راه كارهاي عملياتي كاهش تصادفات دانست. مدير كل امور اجتماعي و فرهنگي به روند رو به رشد تعداد وسائط نقليه در استان بويژه موتور سيكلت اشاره كرد و اظهار داشت : اتخاذ تدابيرلازم به هر نحوي كه از آمار تصادفات و آسيبهاي ناشي ازآن كاسته شود، ضروريست. واين امر همكاري و تعامل ساير دستگاه هاي مرتبط را مي طلبد. همچنین وی گفت:يك پديده تصادف مي تواند ضمن جريحه دار كردن وجدان و روان جامعه، ضربات مهلكي نيز به ساختار خانواده وارد آورد. مدير كل دفتر فني استانداري نيز با بيان اينكه موضوع تصادف تنها به يك حادثه و يك فوت ختم نمي شود، بلكه يك خانواده و حتي ممكن است يك نسل را تحت تاثير قرار دهد . وي با اشاره به اينكه بيش از 70 درصد از تصادفات درون شهري ،عامل انساني نقش داشته است، افزود : اين آمار نشان مي دهد كه در زمينه فرهنگ ترافيكي بايد اقدامات بيشتري صورت گيرد .

 

نشست  هم انديشي كاهش آسيب هاي ناشي از تصادفات درون شهري با حضور مدير كل امور اجتماعي و مدير كل دفتر فني استانداري و تعدادي از كارشناسان ذيربط در محل دفتر امور اجتماعي برگزار گرديد .
مجيد جواديان زاده هدف از برگزاري اين نشست را ارتقاي فرهنگ ترافيك و همچنين بررسي راه كارهاي عملياتي كاهش تصادفات دانست.
مدير كل امور اجتماعي و فرهنگي به روند رو به رشد تعداد وسائط نقليه در استان بويژه موتور سيكلت اشاره كرد و اظهار داشت : اتخاذ تدابيرلازم به هر نحوي كه از آمار تصادفات و آسيبهاي ناشي ازآن كاسته شود، ضروريست. واين امر همكاري و تعامل ساير دستگاه هاي مرتبط را مي طلبد.
همچنین وی گفت:يك پديده تصادف مي تواند ضمن جريحه دار كردن وجدان و روان جامعه، ضربات مهلكي نيز به ساختار خانواده وارد آورد.
مدير كل دفتر فني استانداري نيز با بيان اينكه موضوع تصادف تنها به يك حادثه و يك فوت ختم نمي شود، بلكه يك خانواده و حتي ممكن است يك نسل را تحت تاثير قرار دهد .
وي با اشاره به اينكه بيش از 70 درصد از تصادفات درون شهري ،عامل انساني نقش داشته است، افزود : اين آمار نشان مي دهد كه در زمينه فرهنگ ترافيكي بايد اقدامات بيشتري صورت گيرد .