جلسه ای به مناسبت گراميداشت هفته تأمين اجتماعي به ریاست معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار تشکیل شد


به مناسبت گراميداشت هفته تأمين اجتماعي، در مورخ 9/مرداد/92 جلسه اي با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، مدير كل بيمه تأمين اجتماعي استان و هيأت همراه در دفتر معاونت سياسي، امنيتي استانداري تشكيل گرديد.                 

به مناسبت گراميداشت هفته تأمين اجتماعي، در مورخ 9/مرداد/92 جلسه اي با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، مدير كل بيمه تأمين اجتماعي استان و هيأت همراه در دفتر معاونت سياسي، امنيتي استانداري تشكيل گرديد.