جلسه بررسي نحوه محاسبه 25 درصد اتاق عمل استان برگزار گردید


به منظور بررسي نحوه محاسبه 25 درصد اتاق عمل، جلسه اي در مورخ 9/شهریور/92 با حضور رئيس و معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، مدير كل بيمه سلامت استان و نمايندگان دستگاه هاي ذيربط در محل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري تشكيل و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.            

به منظور بررسي نحوه محاسبه 25 درصد اتاق عمل، جلسه اي در مورخ 9/شهریور/92 با حضور رئيس و معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، مدير كل بيمه سلامت استان و نمايندگان دستگاه هاي ذيربط در محل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري تشكيل و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.