جلسه بررسي و رفع مشكلات بيمه شدگان تأمين اجتماعي استان برزار گردید


به منظور بررسي و رفع مشكلات بيمه شدگان تأمين اجتماعي، جلسه اي با حضور رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان، مدير درمان تأمين اجتماعي استان، نمايندگان خانه كارگر و كارفرمايان استان و مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در مورخ 25/تیر/92 تشكيل و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.              

به منظور بررسي و رفع مشكلات بيمه شدگان تأمين اجتماعي، جلسه اي با حضور رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان، مدير درمان تأمين اجتماعي استان، نمايندگان خانه كارگر و كارفرمايان استان و مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در مورخ 25/تیر/92 تشكيل و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.