جلسه بررسي و مساعدت به چندتن از خانواده هاي بي بضاعت استان برگزار گردید


در راستاي اجراي دستور استاندار محترم مبني بر بررسي و مساعدت به چندتن از خانواده هاي بي بضاعت، جلسه با حضور مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و مديران دستگاه هاي ذيربط در مورخ 24/تیر/92 برگزار و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.                    

در راستاي اجراي دستور استاندار محترم مبني بر بررسي و مساعدت به چندتن از خانواده هاي بي بضاعت، جلسه با حضور مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و مديران دستگاه هاي ذيربط در مورخ 24/تیر/92 برگزار و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.