جلسه تعيين نرخ تعرفه هاي پزشكي استاني سال 92 استانداري برگزار گرديد


به منظور تعيين نرخ تعرفه هاي پزشكي استاني سال 92، جلسات كارشناسي با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي ، رييس و معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، مدير كل بيمه سلامت استان و رييس نظام پزشكي استان در استانداري برگزار گرديد كه در نهايت در مورخ 4/تیر/92 با تأييد استاندار محترم نرخ تعرفه هاي پزشكي بخش هاي خصوصي  ابلاغ گرديد.

به منظور تعيين نرخ تعرفه هاي پزشكي استاني سال 92، جلسات كارشناسي با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي ، رييس و معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، مدير كل بيمه سلامت استان و رييس نظام پزشكي استان در استانداري برگزار گرديد كه در نهايت در مورخ 4/تیر/92 با تأييد استاندار محترم نرخ تعرفه هاي پزشكي بخش هاي خصوصي  ابلاغ گرديد.